您现在的位置是: 首页 > 成语故事 成语故事

离骚高中背诵部分_离骚高中背诵部分翻译

zmhk 2024-05-13 人已围观

简介离骚高中背诵部分_离骚高中背诵部分翻译       非常欢迎大家参与这个离骚高中背诵部分问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的

离骚高中背诵部分_离骚高中背诵部分翻译

       非常欢迎大家参与这个离骚高中背诵部分问题集合的探讨。我将以开放的心态回答每个问题,并尽量给出多样化的观点和角度,以期能够启发大家的思考。

1.高中必背离骚原文注音

2.《屈原列传》在高中要背哪一段 ?

3.《离骚》哪几段最经典?需要背诵?

4.离骚文言文背诵技巧

5.高考考离骚全文还是片段

6.高中课本中的全文 离骚全文,并且请把要求背记的句子标注出来,

离骚高中背诵部分_离骚高中背诵部分翻译

高中必背离骚原文注音

       高中必背离骚原文注音如下:

       dì,gāo,yáng,zhī,miáo,yì,xī,zhèn,huáng,kǎo,yuē,bó,yōng。

       帝,高,阳,之,苗,裔,兮,朕,皇,考,曰,伯,庸。

       shè,tí,zhēn,yú,mèng,zōu,xī,wéi,gēng,yín,wú,yǐ,jiàng。

       摄,提,贞,于,孟,陬,兮,惟,庚,寅,吾,以,降。

       huáng,lǎn,kuí,yú,yú,chū,dù,xī,zhào,xī,yú,yǐ,jiā,míng

       皇,览,揆,余,于,初,度,兮,肇,锡,余,以,嘉,名。

       míng,yú,yuē,zhèng,zé,xī,zì,yú,yuē,líng,jūn。

       名,余,曰,正,则,兮,字,余,曰,灵,均。

       fēn,wú,jì,yǒu,cǐ,nèi,měi,xī,yòu,zhòng,zhī,yǐ,xiū,néng

       纷,吾,既,有,此,内,美,兮,又,重,之,以,修,能。

       hù,jiāng,lí,yǔ,pì,zhǐ,xī,rèn,qiū,lán,yǐ,wéi,pèi。

       扈,江,离,与,辟,芷,兮,纫,秋,兰,以,为,佩。

       gǔ,yú,ruò,jiāng,bù,jí,xī,kǒng,nián,suì,zhī,bù,wú,yǔ。

       汩,余,若,将,不,及,兮,恐,年,岁,之,不,吾,与。

       cháo,qiān,pí,zhī,mù,lán,xī,xī,lǎn,zhōu,zhī,sù,mǎng。

       朝,搴,阰,之,木,兰,兮,夕,揽,洲,之,宿,莽。

       rì,yuè,hū,qí,bù,yān,xī,chūn,yǔ,qiū,qí,dài,xù。

       日,月,忽,其,不,淹,兮,春,与,秋,其,代,序。

       wéi,cǎo,mù,zhī,líng,luò,xī,kǒng,měi,rén,zhī,chí,mù。

       惟,草,木,之,零,落,兮,恐,美,人,之,迟,暮。

       bù,fǔ,zhuàng,ér,qì,huì,xī,hé,bù,gǎi,hū,cǐ,dù

       不,抚,壮,而,弃,秽,兮,何,不,改,乎,此,度,?

       chéng,qí,jì,yǐ,chí,chěng,xī,lái,wú,dǎo,fū,xiān,lù

       乘,骐,骥,以,驰,骋,兮,来,吾,导,夫,先,路。

       xī,sān,hòu,zhī,chún,cuì,xī,gù,zhòng,fāng,zhī,suǒ,zài。

       昔,三,后,之,纯,粹,兮,固,众,芳,之,所,在。

       zá,shēn,jiāo,yǔ,jūn,guì,xī,qǐ,wéi,rèn,fū,huì,zhǐ。

       杂,申,椒,与,菌,桂,兮,岂,维,纫,夫,蕙,芷。

       bǐ,yáo,shùn,zhī,gěng,jiè,xī,jì,zūn,dào,ér,de,lù。

       彼,尧,舜,之,耿,介,兮,既,遵,道,而,得,路。

       hé,jié,zhòu,zhī,chāng,pī,xī,fū,wéi,jié,jìng,yǐ,jiǒng

       何,桀,纣,之,猖,披,兮,夫,唯,捷,径,以,窘。

       wéi,fū,dǎng,rén,zhī,tōu,lè,xī,lù,yōu,mèi,yǐ,xiǎn,ài。

       惟,夫,党,人,之,偷,乐,兮,路,幽,昧,以,险,隘。

       qǐ,yú,shēn,zhī,dàn,yāng,xī,kǒng,huáng,yú,zhī,bài,jì。

       岂,余,身,之,惮,殃,兮,恐,皇,舆,之,败,绩。

       hū,bēn,zǒu,yǐ,xiān,hòu,xī,jí,qián,wáng,zhī,zhǒng,wǔ。

       忽,奔,走,以,先,后,兮,及,前,王,之,踵,武。

       quán,bù,chá,yú,zhī,zhōng,qíng,xī,fǎn,xìn,chán,ér,jì,nù

       荃,不,察,余,之,中,情,兮,反,信,馋,而,齌,怒。

       yú,gù,zhī,jiǎn,jiǎn,zhī,wéi,huàn,xī,rěn,ér,bù,néng,shè,yě。

       余,固,知,謇,謇,之,为,患,兮,忍,而,不,能,舍,也。

       zhǐ,jiǔ,tiān,yǐ,wéi,zhèng,xī,fū,wéi,líng,xiū,zhī,gù,yě

       指,九,天,以,为,正,兮,夫,唯,灵,修,之,故,也。

       chū,jì,yǔ,yú,chéng,yán,xī,hòu,huǐ,dùn,ér,yǒu,tā

       初,既,与,余,成,言,兮,后,悔,遁,而,有,他。

       yú,jì,bù,nán,fū,lí,bié,xī,shāng,líng,xiū,zhī,shù,huà

       余,既,不,难,夫,离,别,兮,伤,灵,修,之,数,化。

       yú,jì,zī,lán,zhī,jiǔ,wǎn,xī,yòu,shù,huì,zhī,bǎi,mǔ。

       余,既,兹,兰,之,九,畹,兮,又,树,蕙,之,百,亩。

       qí,liú,yí,yǔ,jiē,chē,xī,zá,dù,héng,yǔ,fāng,zhǐ。

       畦,留,夷,与,揭,车,兮,杂,度,蘅,与,方,芷。

       jì,zhī,yè,zhī,jùn,mào,xī,yuàn,sì,shí,hū,wú,jiāng,yì。

       冀,枝,叶,之,峻,茂,兮,愿,竢,时,乎,吾,将,刈。

       suī,wěi,jué,qí,yì,hé,shāng,xī,āi,zhòng,fāng,zhī,wú,huì

       虽,萎,绝,其,亦,何,伤,兮,哀,众,芳,之,芜,秽。

       zhòng,jiē,jìng,jìn,yǐ,tān,lán,xī,píng,bù,yàn,hū,qiú,suǒ

       众,皆,竞,进,以,贪,婪,兮,凭,不,厌,乎,求,索。

       qiāng,nèi,shù,jǐ,yǐ,liàng,rén,xī,gè,xīng,xīn,ér,jí,dù

       羌,内,恕,己,以,量,人,兮,各,兴,心,而,嫉,妒。

       hū,chí,wù,yǐ,zhuī,zhú,xī,fēi,yú,xīn,zhī,suǒ,jí。

       忽,驰,骛,以,追,逐,兮,非,余,心,之,所,急。

       lǎo,rǎn,rǎn,qí,jiāng,zhì,xī,kǒng,xiū,míng,zhī,bù,lì。

       老,冉,冉,其,将,至,兮,恐,修,名,之,不,立。

       cháo,yǐn,mù,lán,zhī,zhuì,lù,xī,xī,cān,qiū,jú,zhī,luò,yīng。

       朝,饮,木,兰,之,坠,露,兮,夕,餐,秋,菊,之,落,英。

       gǒu,yú,qíng,qí,xìn,kuā,yǐ,liàn,yào,xī,cháng,kǎn,hàn,yì,hé,shāng。

       苟,余,情,其,信,姱,以,练,要,兮,长,顑,颔,亦,何,伤。

       lǎn,mù,gēn,yǐ,jié,zhǐ,xī,guàn,bì,lì,zhī,luò,ruǐ。

       揽,木,根,以,结,芷,兮,贯,薜,荔,之,落,蕊。

       jiǎo,jūn,guì,yǐ,rèn,huì,xī,suǒ,hú,shéng,zhī,lí,lí

       矫,菌,桂,以,纫,蕙,兮,索,胡,绳,之,纚,纚。

       jiǎn,wú,fǎ,fū,qián,xiū,xī,fēi,shì,sú,zhī,suǒ,fú。

       謇,吾,法,夫,前,修,兮,非,世,俗,之,所,服。

       suī,bù,zhōu,yú,jīn,zhī,rén,xī,yuàn,yī,péng,xián,zhī,wèi,zé,!

       虽,不,周,于,今,之,人,兮,愿,依,彭,咸,之,遗,则,!

       cháng,tài,xī,yǐ,yǎn,tì,xī,āi,mín,shēng,zhī,duō,jiān。

       长,太,息,以,掩,涕,兮,哀,民,生,之,多,艰。

       yú,suī,hǎo,xiū,kuā,yǐ,jī,jī,xī,jiǎn,cháo,suì,ér,xī,tì。

       余,虽,好,修,姱,以,鞿,羁,兮,謇,朝,谇,而,夕,替。

       jì,tì,yú,yǐ,huì,rǎng,xī,yòu,shēn,zhī,yǐ,lǎn,zhǐ。

       既,替,余,以,蕙,纕,兮,又,申,之,以,揽,芷。

       yì,yú,xīn,zhī,suǒ,shàn,xī,suī,jiǔ,sǐ,qí,yóu,wèi,huǐ。

       亦,余,心,之,所,善,兮,虽,九,死,其,尤,未,悔。

       yuàn,líng,xiū,zhī,hào,dàng,xī,zhōng,bù,chá,fū,mín,xīn。

       怨,灵,修,之,浩,荡,兮,终,不,察,夫,民,心。

       zhòng,nǚ,jí,yú,zhī,é,méi,xī,yáo,zhuó,wèi,yú,yǐ,shàn,yín。

       众,女,疾,余,之,蛾,眉,兮,谣,诼,谓,余,以,善,*。

       gù,shí,sú,zhī,gōng,qiǎo,xī,miǎn,guī,ju,ér,gǎi,cuò。

       固,时,俗,之,工,巧,兮,偭,规,矩,而,改,错。

       bèi,shéng,mò,yǐ,zhuī,qǔ,xī,jìng,zhōu,róng,yǐ,wéi,dù。

       背,绳,墨,以,追,曲,兮,竞,周,容,以,为,度。

       tún,yù,yì,yú,zhā,chì,xī,wú,dú,qióng,kùn,hū,cǐ,shí,yě。

       忳,郁,邑,余,挓,傺,兮,吾,独,穷,困,乎,此,时,也。

       níng,kè,sǐ,yǐ,liú,wáng,xī,yú,bù,rěn,wèi,cǐ,tài。

       宁,溘,死,以,流,亡,兮,余,不,忍,为,此,态。

       zhì,niǎo,zhī,bù,qún,xī,zì,qián,shì,ér,gù,rán。

       鸷,鸟,之,不,群,兮,自,前,世,而,固,然。

       hé,fāng,huán,zhī,néng,zhōu,xī,fū,shú,yì,dào,ér,xiāng,ān。

       何,方,圜,之,能,周,兮,夫,孰,异,道,而,相,安。

       qū,xīn,ér,yì,zhì,xī,rěn,yóu,ér,rǎng,gòu。

       屈,心,而,抑,志,兮,忍,尤,而,攘,诟。

       fú,qīng,bái,yǐ,sǐ,zhí,xī,gù,qián,shèng,zhī,suǒ,hòu。

       伏,清,白,以,死,直,兮,固,前,圣,之,所,厚。

       huǐ,xiāng,dào,zhī,bù,chá,xī,yán,zhù,hū,wú,jiāng,fǎn。

       悔,相,道,之,不,察,兮,延,伫,乎,吾,将,反。

       huí,zhèn,chē,yǐ,fù,lù,xī,jí,xíng,mí,zhī,wèi,yuǎn。

       回,朕,车,以,复,路,兮,及,行,迷,之,未,远。

       bù,yú,mǎ,yú,lán,gāo,xī,chí,jiāo,qiū,qiě,yān,zhǐ,xī。

       步,余,马,于,兰,皋,兮,驰,椒,丘,且,焉,止,息。

       jìn,bù,rù,yǐ,lí,yóu,xī,tuì,jiāng,fù,xiū,wú,chū,fú。

       进,不,入,以,离,尤,兮,退,将,复,修,吾,初,服。

       zhì,jì,hé,yǐ,wéi,yī,xī,jí,fú,róng,yǐ,wéi,cháng。

       制,芰,荷,以,为,衣,兮,集,芙,蓉,以,为,裳。

       bù,wú,zhī,qí,yì,yǐ,xī,gǒu,yú,qíng,qí,xìn,fāng。

       不,吾,知,其,亦,已,兮,苟,余,情,其,信,芳。

       gāo,yú,guān,zhī,jí,jí,xī,cháng,yú,pèi,zhī,lù,lí。

       高,余,冠,之,岌,岌,兮,长,余,佩,之,陆,离。

       fāng,yǔ,zé,qí,zá,róu,xī,wéi,zhāo,zhì,qí,yóu,wèi,kuī。

       芳,与,泽,其,杂,糅,兮,唯,昭,质,其,犹,未,亏。

       hū,fǎn,gù,yǐ,yóu,mù,xī,jiāng,wǎng,guān,hū,sì,huāng。

       忽,反,顾,以,游,目,兮,将,往,观,乎,四,荒。

       pèi,bīn,fēn,qí,fán,shì,xī,fāng,fēi,fēi,qí,mí,zhāng。

       佩,缤,纷,其,繁,饰,兮,芳,菲,菲,其,弥,章。

       mín,shēng,gè,yǒu,suǒ,lè,xī,yú,dú,hǎo,xiū,yǐ,wéi,cháng

       民,生,各,有,所,乐,兮,余,独,好,修,以,为,常。

       suī,tǐ,jiě,wú,yóu,wèi,biàn,xī,qǐ,yú,xīn,zhī,kě,chéng

       虽,体,解,吾,犹,未,变,兮,岂,余,心,之,可,惩。

       nǚ,xū,zhī,chán,yuán,xī,shēn,shēn,qí,lì,yǔ。

       女,媭,之,婵,媛,兮,申,申,其,詈,予。

       yuē,:'gǔn,xìng,zhí,yǐ,wáng,shēn,xī,zhōng,rán,yāo,hū,yǔ,zhī,yě。

       曰,:'鲧,婞,直,以,亡,身兮,终,然,夭,乎,羽,之,野。

       rǔ,hé,bó,jiǎn,ér,hǎo,xiū,xī,fēn,dú,yǒu,cǐ,kuā,jié

       汝,何,博,謇,而,好,修,兮,纷,独,有,此,姱,节。

       cí,lù,shī,yǐ,yíng,shì,xī,pàn,dú,lí,ér,bù,fú。

       薋,菉,葹,以,盈,室,兮,判,独,离,而,不,服。

       zhòng,bù,kě,hù,shuō,xī,shú,yún,chá,yú,zhī,zhōng,qíng

       众,不,可,户,说,兮,孰,云,察,余,之,中,情。

       shì,bìng,jǔ,ér,hǎo,péng,xī,fū,hé,qióng,dú,ér,bù,yǔ,tīng

       世,并,举,而,好,朋,兮,夫,何,茕,独,而,不,予,听。'

       yī,qián,shèng,yǐ,jié,zhōng,xī,kuì,píng,xīn,ér,lì,zī。

       依,前,圣,以,节,中,兮,喟,凭,心,而,历,兹。

       jì,yuán,xiāng,yǐ,nán,zhēng,xī,jiù,zhòng,huā,ér,chén,cí

       济,沅,湘,以,南,征,兮,就,重,华,而,陈,词:

       ',qǐ,《jiǔ,biàn,》yǔ,《jiǔ,gē,》xī,xià,kāng,yú,yǐ,zì,zòng

       ',启,《九,辩,》与,《九,歌,》兮,夏,康,娱,以,自,纵。

       bù,gù,nán,yǐ,tú,hòu,xī,wǔ,zǐ,yòng,hū,jiā,xiàng。

       不,顾,难(难,去声),以,图,后,兮,五,子,用,乎,家,巷。

       yì,yín,yóu,yǐ,yì,tián,xī,yòu,hǎo,shè,fū,fēng,hú。

       羿,*,游,以,佚,畋,兮,又,好,射,夫,封,狐。

       gù,luàn,liú,qí,xiǎn,zhōng,xī,zhuó,yòu,tān,fū,jué,jiā

       固,乱,流,其,鲜,终,兮,浞,又,贪,夫,厥,家。

       jiāo,shēn,bèi,fú,qiáng,yǔ,xī,zòng,yù,ér,bù,rěn。

       浇,身,被,服,强,圉,兮,纵,欲,而,不,忍。

       rì,kāng,yú,ér,zì,wàng,xī,jué,shǒu,yòng,fū,diān,yǔn。

       日,康,娱,而,自,忘,兮,厥,首,用,夫,颠,陨。

       xià,jié,zhī,cháng,wéi,xī,nǎi,suì,yān,ér,féng,yāng。

       夏,桀,之,常,违,兮,乃,遂,焉,而,逢,殃。

       hòu,xīn,zhī,zū,hǎi,xī,yīn,zōng,yòng,zhī,bù,zhǎng。

       后,辛,之,菹,醢,兮,殷,宗,用,之,不,长。

       tāng,yǔ,yǎn,ér,zhī,jìng,xī,zhōu,lùn,dào,ér,mò,chà。

       汤,禹,俨,而,祗,敬,兮,周,论,道,而,莫,差。

       jǔ,xián,cái,ér,shòu,néng,xī,xún,shéng,mò,ér,bù,pō。

       举,贤,才,而,授,能,兮,循,绳,墨,而,不,颇。

       huáng,tiān,wú,sī,ā,xī,lǎn,mín,dé,yān,cuò,fǔ。

       皇,天,无,私,阿兮,揽,民,德,焉,错,辅。

       fū,wéi,shèng,zhé,yǐ,mào,xíng,xī,gǒu,de,yòng,cǐ,xià,tǔ

       夫,维,圣,哲,以,茂,行,兮,苟,得,用,此,下,土。

       zhān,qián,ér,gù,hòu,xī,xiāng,guān,mín,zhī,jì,jí。

       瞻,前,而,顾,后,兮,相,观,民,之,计,极。

       fū,shú,fēi,yì,ér,kě,yòng,xī,shú,fēi,shàn,ér,kě,fú。

       夫,孰,非,义,而,可,用,兮,孰,非,善,而,可,服。

       yán,yú,shēn,ér,wēi,sǐ,xī,lǎn,yú,chū,qí,yóu,wèi,huǐ。

       阽,余,身,而,危,死,兮,揽,余,初,其,犹,未,悔。

       bù,liàng,záo,ér,zhèng,ruì,xī,gù,qián,xiū,yǐ,zū,hǎi。

       不,量,凿,而,正,枘,兮,固,前,修,以,菹,醢。'

       zēng,xū,xī,yú,yù,yì,xī,āi,zhèn,shí,zhī,bù,dàng。

       曾,歔,欷,余,郁,邑,兮,哀,朕,时,之,不,当。

       lǎn,rú,huì,yǐ,yǎn,tì,xī,zhān,yú,jīn,zhī,làng,làng。

       揽,茹,蕙,以,掩,涕,兮,沾,余,襟,之,浪,浪。

       guì,fū,rèn,yǐ,chén,cí,xī,gěng,wú,jì,dé,zhōng,zhèng。

       跪,敷,衽,以,陈,词,兮,耿,吾,既,得,中,正。

       sì,yù,qiú,yǐ,chéng,yī,xī,kè,āi,fēng,yú,shàng,zhēng

       驷,玉,虬,以,乘,鹥,兮,溘,埃,风,余,上,征。

       zhāo,fā,rèn,yú,cāng,wú,xī,xī,yú,zhì,hū,xiàn,pǔ。

       朝,发,轫,于,苍,梧,兮,夕,余,至,乎,县,圃。

       yù,shǎo,liú,cǐ,líng,suǒ,xī,rì,hū,hū,qí,jiāng,mù。

       欲,少,留,此,灵,琐,兮,日,忽,忽,其,将,暮。

       wú,lìng,xī,hé,mǐ,jié,xī,wàng,yān,zī,ér,cōng,pò。

       吾,令,羲,和,弭,节,兮,望,崦,嵫,而,匆,迫。

       lù,màn,màn,qí,xiū,yuǎn,xī,wú,jiāng,shàng,xià,ér,qiú,suǒ

       路,曼,曼,其,修,远,兮,吾,将,上,下,而,求,索。

       yǐn,yú,mǎ,yú,xián,chí,xī,zǒng,yú,pèi,hū,fú,sāng。

       饮,余,马,于,咸,池,兮,总,余,辔,乎,扶,桑。

       shé,ruò,mù,yǐ,fú,rì,xī,liáo,xiāo,yáo,yǐ,xiāng,yáng。

       折,若,木,以,拂,日,兮,聊,逍,遥,以,相,羊。

       qián,wàng,shū,shǐ,xiān,qū,xī,hòu,fēi,lián,shǐ,bēn,shǔ

       前,望,舒,使,先,驱,兮,后,飞,廉,使,奔,属。

       luán,huáng,wéi,yú,xiān,jiè,xī,léi,shī,gào,yú,yǐ,wèi,jù

       鸾,皇,为,余,先,戒,兮,雷,师,告,余,以,未,具。

       wú,lìng,fèng,niǎo,fēi,téng,xī,jì,zhī,yǐ,rì,yè。

       吾,令,凤,鸟,飞,腾,夕,继,之,以,日,夜。

       piāo,fēng,tún,qí,xiāng,lí,xī,shuài,yún,ní,ér,lái,yù。

       飘,风,屯,其,相,离,兮,帅,云,霓,而,来,御。

       fēn,zǒng,zǒng,qí,lí,hé,xī,bān,lù,lí,qí,shàng,xià。

       纷,总,总,其,离,合,兮,斑,陆,离,其,上,下。

       wú,lìng,dì,hūn,kāi,guān,xī,yǐ,chāng,hé,ér,wàng,yǔ。

       吾,令,帝,阍,开,关,兮,倚,阊,阖,而,望,予。

       shí,ài,ài,qí,jiāng,bà,xī,jié,yōu,lán,ér,yán,zhù。

       时,暧,暧,其,将,罢,兮,结,幽,兰,而,延,伫。

       shì,hùn,zhuó,ér,bù,fēn,xī,hǎo,bì,měi,ér,jí,dù。

       世,溷,浊,而,不,分,兮,好,蔽,美,而,嫉,妒。

屈原简介:

       屈原是楚武王熊通之子屈瑕的后代。因遭贵族排挤诽谤,被先后流放至汉北和沅湘流域。楚国郢都被秦军攻破后,自沉于汨罗江,以身殉楚国。他是中国历史上一位伟大的爱国诗人,中国浪漫主义文学的奠基人,“楚辞”的创立者和代表作家,开辟了“香草美人”的传统,被誉为“楚辞之祖”,楚国有名的辞赋家宋玉、唐勒、景差都受到屈原的影响。

       屈原投江自尽的日子相传是农历五月初五,即端午节。端午节最初是中国人民祛病防疫的节日。吴越一带春秋之前有在农历五月初五以龙舟竞渡形式举行部落图腾祭祀的习俗,后因屈原在这一天死去,便演变成了中国人民纪念屈原的传统节日。

《屈原列传》在高中要背哪一段 ?

       高中阶段是需要被离骚的的。其中,有的版本要被背诵节选一,就是离骚的前几段:帝高阳之苗裔兮~~来吾道夫先路;有的版本要背诵节选二,是离骚的中间几段:长太息以掩涕兮~~虽体解吾尤未悔。

       年代:先秦

       作者:屈原

       作品:离骚

       内容:

       帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸;

       摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降;

       皇览揆余于初度兮,肇锡余以嘉名;

       名余曰正则兮,字余曰灵均;

       纷吾既有此内美兮,又重之以修能;

       扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩;

       汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与;

       朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽;

       日月忽其不淹兮,春与秋其代序;

       惟草木之零落兮,恐美人之迟暮;

       不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度?

       乘骐骥以驰骋兮,来吾导夫先路。

       昔三后之纯粹兮,固众芳之所在;

       杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙芷;

       彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;

       何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘;

       惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘;

       岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩;

       忽奔走以先后兮,及前王之踵武;

       荃不察余之中情兮,反信馋而齌[1]怒;

       余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也;

       指九天以为正兮,夫唯灵修之故也;

       初既与余成言兮,后悔遁而有他;

       余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。

       余既兹兰之九畹兮,又树蕙之百亩;

       畦留夷与揭车兮,杂度蘅与方芷;

       冀枝叶之峻茂兮,愿竢[2]时乎吾将刈;

       虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽;

       众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索;

       羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒;

       忽驰骛以追逐兮,非余心之所急;

       老冉冉其将至兮,恐修名之不立;

       朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英;

       苟余情其信姱[3]以练要兮,长顑[4]颔亦何伤;

       揽木根以结芷兮,贯薜荔之落蕊;

       矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚[5];

       謇吾法夫前修兮,非世俗之所服;

       虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则!

       长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

       余虽好修姱以鞿[6]羁兮,謇朝谇而夕替;

       既替余以蕙纕兮,又申之以揽芷;

       亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔;

       众女疾余之蛾眉兮,谣诼谓余以善*;

       固时俗之工巧兮,偭规矩而改错;

       背绳墨以追曲兮,竞周容以为度;

       忳[7]郁邑余挓[8]傺兮,吾独穷困乎此时也;

       宁溘死以流亡兮,余不忍为此态;

       鸷鸟之不群兮,自前世而固然;

       何方圜之能周兮,夫孰异道而相安;

       屈心而抑志兮,忍尤而攘诟;

       伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

       悔相道之不察兮,延伫乎吾将反;

       回朕车以复路兮,及行迷之未远;

       步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息;

       进不入以离尤兮,退将复修吾初服;

       制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳;

       不吾知其亦已兮,苟余情其信芳;

       高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离;

       芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏;

       忽反顾以游目兮,将往观乎四荒;

       佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章;

       民生各有所乐兮,余独好修以为常;

       虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

       女媭[9]之婵媛兮,申申其詈予。

       曰:“鮌婞[10]直以亡身兮,终然夭乎羽之野;

       汝何博謇[11]而好修兮,纷独有此姱节;

       薋菉葹[12]以盈室兮,判独离而不服;

       众不可户说兮,孰云察余之中情;

       世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听。”

       依前圣以节中兮,喟凭心而历兹;

       济沅湘以南征兮,就重华而陈词:

       “启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵;

       不顾难[13]以图后兮,五子用乎家巷;

       羿*游以佚畋兮,又好射夫封狐;

       固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家;

       浇身被服强圉兮,纵欲而不忍;

       日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨;

       夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃;

       后辛之菹醢兮,殷宗用之不长;

       汤禹俨而祗敬兮,周论道而莫差;

       举贤才而授能兮,循绳墨而不颇;

       皇天无私阿兮,揽民德焉错辅;

       夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土;

       瞻前而顾后兮,相观民之计极;

       夫孰非义而可用兮,孰非善而可服;

       阽余身而危死兮,揽余初其犹未悔;

       不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。”

       曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当;

       揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。

       跪敷衽以陈词兮,耿吾既得中正;

       驷玉虬以乘鹥[14]兮,溘埃风余上征;

       朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃;

       欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮;

       吾令羲和弭节兮,望崦嵫而匆迫;

       路曼曼其修远兮,吾将上下而求索;

       饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑;

       折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊;

       前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属;

       鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具;

       吾令凤鸟飞腾夕,继之以日夜;

       飘风屯其相离兮,帅云霓而来御;

       纷总总其离合兮,斑陆离其上下;

       吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予;

       时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫;

       世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。

       朝吾将济于白水兮,登阆风而緤[15]马;

       忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女;

       溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩;

       及荣华之未落兮,相下女之可诒;

       吾令丰隆乘云兮,求宓[16]妃之所在;

       解佩纕以结言兮,吾令蹇修以为理;

       纷总总其离合兮,忽纬繣[17]其难迁;

       夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘;

       保厥美以骄傲兮,日康娱以*游;

       虽信美而无礼兮,来违弃而改求;

       览相观于四极兮,周流乎天余乃下;

       望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女;

       吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好;

       雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧;

       心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可;

       凤皇既受诒兮,恐高辛之先我;

       欲远集而无所适兮,聊浮游以逍遥;

       及少康之未家兮,留有虞之二姚;

       理弱而媒拙兮,恐导言之不固;

       世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶;

       闺中既已邃远兮,哲王又不寤;

       怀朕情而不发兮,余焉能忍此终古。

       索藑[18]茅以筳篿[19]兮,命灵氛为余占之;

       曰:两美其必合兮,孰信修而慕之;

       思九州之博大兮,岂惟是其有女?

       曰:勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女[20]?

       何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇;

       世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶;

       民好恶其不同兮,惟此党人其独异;

       户服艾以盈要[21]兮,谓幽兰其不可佩;

       览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?

       苏粪壤以充帏兮,谓申椒其不芳。

       欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑;

       巫咸将夕降兮,怀椒糈而要[22]之;

       百神翳其备降兮,九疑缤其并迎[23];

       皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故;

       曰:勉升降以上下兮,求榘镬之所同;

       汤禹严而求合兮,挚咎繇而能调;

       苟中情其好[24]修兮,又何必用夫行媒;

       说[25]操筑于傅岩兮,武丁用而不疑;

       吕望之鼓刀兮,遭周文而得举;

       宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅;

       及年岁之未晏兮,时亦犹其未央;

       恐鹈鴂[26]之先鸣兮,使夫百草为之不芳;

       何琼佩之偃蹇兮,众薆[27]然而蔽之;

       惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之;

       时缤纷其变易兮,又何可以淹留;

       兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅;

       何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也;

       岂其有他故兮,莫好修之害也;

       余既以兰为可侍兮,羌无实而容长;

       委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳;

       椒专佞以慢韬兮,樧[28]又欲充夫佩帏;

       既干[29]进而务入兮,又何芳之能祗;

       固时俗之流从兮,又孰能无变化;

       览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离;

       惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹;

       芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沫;

       和调度以自娱兮,聊浮游而求女;

       及余饰之方壮兮,周流观乎上下。

       灵芬既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行;

       折琼枝以为羞兮,精琼爢[30]以为粻[31];

       为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车;

       何离心之可同兮,吾将远逝以自疏;

       邅[32]吾道夫昆仑兮,路修远以周流;

       扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾;

       朝发轫于天津兮,夕余至乎西极;

       凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼;

       乎吾行此流沙兮,遵赤水而容与;

       麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予;

       路修远以多艰兮,腾众车使径待[33];

       路不周以左转兮,指西海以为期;

       屯余车其千乘兮,齐玉轪[34]而并驰;

       驾八龙之蜿蜿兮,载云旗之委蛇[35];

       抑志而弭节兮,神高驰之邈邈[36];

       奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以偷[37]乐;

       陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡;

       仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。

       乱曰:已矣哉,

       国无人莫我知兮,又何怀乎故都;

       既莫足为美政兮,吾将从彭咸之所居。

《离骚》哪几段最经典?需要背诵?

       背诵以下这一段:

       屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。“离骚”者,犹离忧也。夫天者,人之始也;父母者,人之本也。人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也。屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。《国风》好色而不*,《小雅》怨诽而不乱。若《离骚》者,可谓兼之矣。上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事。明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。其文约,其辞微,其志洁,其行廉。其称文小而其指极大,举类迩而见义远。其志洁,故其称物芳;其行廉,故死而不容。自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也。推此志也,虽与日月争光可也。

       这一段的翻译:

       屈原痛心怀王惑于小人之言,不能明辨是非,小人混淆黑白,使怀王看不明白,邪恶的小人妨碍国家,端方正直的君子则不为朝廷所容,所以忧愁苦闷,写下了《离骚》。“离骚”,就是遭到忧愁的意思。天是人类的原始,父母是人的根本。人处于困境就会追念本源,所以到了极其劳苦疲倦的时候,没有不叫天的;遇到病痛或忧伤的时候,没有不叫父母的。屈原行为正直,竭尽自己的忠诚和智慧来辅助君主,谗邪的小人来离间他,可以说到了困境了。诚信却被怀疑,忠实却被诽谤,能够没有怨恨吗?屈原之所以写《离骚》,其原因大概是从怨愤引起的。《国风》虽然多写男女爱情,但不过分而失当。《小雅》虽然多讥讽指责,但并不宣扬作乱。像《离骚》,可以说是兼有二者的特点了。它对远古上溯到帝喾,近世称述齐桓公,中古称述商汤和周武王,用来讽刺当时的政事。阐明道德的广阔崇高,国家治乱兴亡的道理,无不完全表现出来。他的文笔简约,词意精微,他的志趣高洁,行为廉正。就其文字描写来看,不过寻常事物,但它的旨趣是极大的(因为关系到国家的治乱),举的是近事,而表达的意思却十分深远。由于志趣高洁,所以文章中称述的事物也是透散着芬芳的,由于行为廉正,所以到死也不为奸邪势力所容。他独自远离污泥浊水之中,像蝉脱壳一样摆脱浊秽,浮游在尘世之外,不受浊世的玷辱,保持皎洁的品质,出污泥而不染。可以推断,屈原的志向,即使和日月争辉,也是可以的。

       《屈原列传》节选自《史记·屈原贾生列传》(一般认为太史公变调是由于司马迁寄寓个人“政治忧愤”的需要,但主要原因还在于史记以前文献较少,无法表达屈平之伟大)中有关屈原的部分,是一篇风格独特的人物传记。这是现存关于屈原最早的完整的史料,是研究屈原生平的重要依据。

       左图:《天问》—屈原造像。

离骚文言文背诵技巧

       路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

       在追寻真理(真知)方面,前方的道路还很漫长,但我将百折不挠,不遗余力地(上天下地)去追求和探索。

       长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

       我揩拭着辛酸的眼泪,声声长叹,哀叹人生的航道充满了艰辛。

       亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

       这些都是我内心之所珍爱,叫我死九次我也绝不改悔!

       惟草木之零落兮, 恐美人之迟暮 。

       想到树上黄叶纷纷飘零,我害怕美人啊,您头上也添上丝丝霜鬓!

       朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英 。

       清晨,我浴着晨曦去拔取坡上的木兰,傍晚,我背着夕阳在洲畔采摘宿莽来润德润身。

       上面是原句,下面的是解释

       希望对楼主有帮助!!!

高考考离骚全文还是片段

       1. 离骚的背诵技巧

        长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

        余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。

        既替余以蕙纕兮,又申之以揽茞。

        亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

        怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。

       

        众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善*。

        固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。

        背绳墨以追曲兮,竞周容以为度忳郁邑余佗傺兮,吾独穷困乎此时也。

        宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。

        鸷鸟之不群兮,自前世而固然。

        何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?

        屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。

        伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

        悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。

        回朕车以复路兮,及行迷之未远。

        步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

        进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

        制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

        不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

        高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。

        芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。

        忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。

        佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

        民生各有所乐兮,余独好修以为常。

        虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

2. 背诵屈原的《离骚》有什么技巧

        高一的课本中文言文占了近三分之一的内容。

        最新版的高一语文教材虽把它删掉了一个单元,且调整了一些篇目,但其重视程度仍未降低。然而,文言文的学习历来是教与学的难点,学生不喜欢学,就是教师,开公开课的,也鲜有上文言文的。

        再要说到背诵,学生就更头痛了。高一的且不说,高二第三册虽只有一个单元的文言文,但要求背诵的却不少。

        要背的都是名篇、名段,但学生背起来较现代文要难多了。就算勉强背下来,没多久就忘了。

        我在文言文教学中一贯做到要求学生背诵的我也必须背下来,可我的“示范”并没有起到多大作用。文言文背诵的重要性不用多说了。

        作为笔者自己来说,尤好文言文,许多名篇,如范仲淹的《岳阳楼记》、苏轼的前后《赤壁赋》等等,虽历经多年,仍能流利背出。就算是以前从未背诵过的文章,如李密的《陈情表》,在上完之后也能很快背出。

        原因何在?不是我的记忆力惊人,仔细分析,除了兴趣的因素外,与我掌握了一些背诵的原则和方法有关系。 化“长”为“短”。

        即要把篇幅长的文章或段落分成几个短小的部分来背。这样一来,每次背的内容少了,速度加快了,“成功感”就来了,比一次背诵全文、全段要容易多了。

        当然,最后一定要把几个部分连起来背熟。 读懂文意。

        很多做父母的喜欢在孩子很小的时候教他们背“唐诗”,但小孩子往往要经过大人的多次反复的强化才能记住。为什么?因为他们对诗的意义是浑然不知的。

        从我自己背文言文的经验来看,我以为最重要的是要先深入把握文意。我之所以在上完一篇文章后能很快背下来,一个很重要的原因就是,在备课的时候,我已经对文章中的每一字、词、句的用法、意义,对文章的写作思路、结构、主旨等已经有了深入的了解,这些东西已经深深印入我的脑中,再背起来就能很快从大脑中“放”出来了。

        多次巩固。人总是有惰性的,尤其是在做自己不喜欢做的事时。

        所以,明确背诵任务后,要限定自己在最短的时间里背出,不能拖拉,越拖就会越厌烦。一个段落要一次“搞定”,限时抢记,不妨试试“三分钟抢记”。

        当然,抢记的东西忘得快,过后要多次巩固,经常进行抢记训练,也是对记忆力的一种锻炼。 |下面再结合自己背诵以及教学的经验,谈一谈文言文背诵的方法。

        首字提示法。在检查学生背诵时,我常发现,学生背到一个地方时会突然“卡脖”,怎么想也想不出下一句。

        可是,只要你提醒他下一句的第一个字,他就又能很快想起来,接着背下去。针对此,我提出了“首字提示法”,即:把每一句的第一个字(如果连续的短句较多,可以适当合并)写下来,用它们作背诵时的提醒之用。

        如《赤壁赋》的第一段,在背诵时把“壬、七、苏、清、水、举、诵、……”等字写在一张纸上以便在背诵“卡脖”时提醒自己。这样多反复几次,直到最后不看这些字也能背出。

        当然,这种方法的使用前提是:对所背的内容已经比较熟悉了,处于“夹生”状态。还有“注释提示法”,即只看书下的注释,用它们来提醒自己背诵。

        它和上面的方法的作用是一样的。当然,像《离骚》这样的,每一句书下都有注释的,不能用此方法。

        \ 翻译还原法。学文言文通常是先把它们翻译成现代文,落实字词的意义,这样才便于对文章的分析。

        而在背诵文言文时,可以“倒过来”,即看着译文,回忆还原原文。有了最开始的字词句的翻译、理解,再加上熟读,这时再根据译文去还原原文,就比较容易了。

        这种方法不仅有利于背诵,还有利于对文章的字词句的翻译的深入掌握、巩固。 边读边译法。

        很多学生在背诵时只是一味地读了一遍又一遍,想通过反复的诵读来强化记忆。这种方法虽有效果,但很不明显。

        我提倡边读边译,即读一句翻译一句,翻译时要落实到字词。如李密的《陈情表》的第一段,可以这样做:读一句“臣以险衅,夙遭闵凶”,然后译:以,因为;险衅,坎坷、罪过,即艰难祸患;夙,早时;遭,遭遇;闵,通“悯”;凶,不幸;“我因为艰难祸患,很早就遭遇不幸”。

        这样边读边译,译,加深了文句的理解,理解又有助于记忆、背诵。这种方法从背诵的速度上看比较慢,但“一举两得”;而且背下来后不易忘记。

        举纲张目法 对于背诵,学生与文章是一对矛盾。学生如何把文章背诵出来,犹如渔人如何把掩埋在泥沙中的大网发掘出来。

        在讲解分析课文中,我引导学生采取举纲张目法。 所谓举“纲”,就是在讲解课文时,采取各个击破的方法,一段一段的进行,根据每段课文所写事物或讲述问题,找出中心词或概括成一句简短的话,然后按顺序联成一串这便抓住了这段文章的“纲”。

        依据这个“纲”就能联想起整段文章。 所谓理“目”,就是每段文章中,每个事物或问题是用哪几句话描述的,每句话又是怎样讲的,对于这些细目也要一个个清理。

        重点是语法结构复杂和含义深刻的句子,这些句子往往是背诵的“拦路虎”。学生只有彻底理解它,才能迅速记忆它。

        举纲张目,就是在清理文章纲目的基础上,再进一步研究纲与目及目与目是怎样联结起来的,也就是说,要搞清句与句、句与段之间的关系:是因果?是种属?是部分与整体……到此为止,文章思路也。

3. 背诵屈原的《离骚》有什么技巧

        我背离骚是先看看能不能看懂一些,一般来说看懂的没多少,看不懂就歪想,结合注释按自己的意思想,想错了也没关系,因为课文要求不高,只要会背会默写理解一点点就够了,自己理解的话印象会深点。

        实在想不出来再稍稍记一下注释。尽量喜欢上这篇文章,或喜欢上里面的字,就想想你起网名时哪个字华丽。

        接着熟读,按谐音记也没关系,先把音记住再说,读多了就记住了。关于背诵,先背一小段,再被下一小段,接着回过来连起来背,段落按自己能力划分。

        最后背诵时看看拿些记不住的句子,多读。然后思考逻辑关系,什么乱七八糟的逻辑只要你记得住都可以往里安,把顺序弄对了就可以了。

        只要会背了,看看哪些字不会写就多些几遍,那就全部搞定了。

4. 有没有可以快点背《离骚》的方法

        首字提示法 在检查学生背诵时,我常发现,学生背到一个地方时会突然“卡脖”,怎么想也想不出下一句。

        可是,只要你提醒他下一句的第一个字,他就又能很快想起来,接着背下去。针对此,我提出了“首字提示法”,即:把每一句的第一个字(如果连续的短句较多,可以适当合并)写下来,用它们作背诵时的提醒之用。

        如《赤壁赋》的第一段,在背诵时把“壬、七、苏、清、水、举、诵、……”等字写在一张纸上以便在背诵“卡脖”时提醒自己。这样多反复几次,直到最后不看这些字也能背出。

        当然,这种方法的使用前提是:对所背的内容已经比较熟悉了,处于“夹生”状态。还有“注释提示法”,即只看书下的注释,用它们来提醒自己背诵。

        它和上面的方法的作用是一样的。当然,像《离骚》这样的,每一句书下都有注释的,不能用此方法。

        翻译还原法 学文言文通常是先把它们翻译成现代文,落实字词的意义,这样才便于对文章的分析。而在背诵文言文时,可以“倒过来”,即看着译文,回忆还原原文。

        有了最开始的字词句的翻译、理解,再加上熟读,这时再根据译文去还原原文,就比较容易了。这种方法不仅有利于背诵,还有利于对文章的字词句的翻译的深入掌握、巩固。

        边读边译法 很多学生在背诵时只是一味地读了一遍又一遍,想通过反复的诵读来强化记忆。这种方法虽有效果,但很不明显。

        我提倡边读边译,即读一句翻译一句,翻译时要落实到字词。如李密的《陈情表》的第一段,可以这样做:读一句“臣以险衅,夙遭闵凶”,然后译:以,因为;险衅,坎坷、罪过,即艰难祸患;夙,早时;遭,遭遇;闵,通“悯”;凶,不幸;“我因为艰难祸患,很早就遭遇不幸”。

        这样边读边译,译,加深了文句的理解,理解又有助于记忆、背诵。这种方法从背诵的速度上看比较慢,但“一举两得”;而且背下来后不易忘记。

        举纲张目法 对于背诵,学生与文章是一对矛盾。学生如何把文章背诵出来,犹如渔人如何把掩埋在泥沙中的大网发掘出来。

        在讲解分析课文中,我引导学生采取举纲张目法。 所谓举“纲”,就是在讲解课文时,采取各个击破的方法,一段一段的进行,根据每段课文所写事物或讲述问题,找出中心词或概括成一句简短的话,然后按顺序联成一串这便抓住了这段文章的“纲”。

        依据这个“纲”就能联想起整段文章。 所谓理“目”,就是每段文章中,每个事物或问题是用哪几句话描述的,每句话又是怎样讲的,对于这些细目也要一个个清理。

        重点是语法结构复杂和含义深刻的句子,这些句子往往是背诵的“拦路虎”。学生只有彻底理解它,才能迅速记忆它。

        举纲张目,就是在清理文章纲目的基础上,再进一步研究纲与目及目与目是怎样联结起来的,也就是说,要搞清句与句、句与段之间的关系:是因果?是种属?是部分与整体……到此为止,文章思路也就变成了学生思路,对课文内容的详细记忆,也自然能“举纲张目”了。如需要背诵的《鸿门宴》的三、四自然段,它的思路就很清晰,(刘邦)鸿门谢罪……(项羽)因留于饮……宴上座次……(范增)举玉佩示意,(项王)默然不应……(亚父)出召项庄……项庄舞剑,意在沛公……(张良)出召樊哙……(樊哙)闯帐,死且不避……义斥项羽……(沛公)趁机离去。

        只要学生能理清思路,背诵就迎刃而解了。熟读精思 凡是读书必须先要熟读,让里面的话都好像出自于我的嘴巴。

        进一步就仔细的思考,使它的意思好像都出自于我的心里所想的,然后可以有所心得。至于那些对于文章意思有疑惑的,大家的言论纷乱错杂的,就也要静下心来仔细思考,不要匆忙急促地在当中取舍。

        先把其中的一篇自己单独列为一说,顺着文章的思路去想,来验证它思路的通畅和阻塞,那么那些特别没有明显含义和道理的,不等到和其他的学说相比较道理就已经先自动屈服了。再用大家的言论互相诘问反驳,然后寻求它的道理的稳妥,来考证它的正确或错误,好像是对其实是错的,也将被公众承认的说法所否定而不能成立。

        一般情况下慢慢地停下来看,处理静止状态观察动态的,像攻击坚硬的木头,先攻击它的容易的地方而再攻击它的关键之处;像解开缠乱在一起的绳子,地方有所不通就暂且放在那儿慢点去处理它。这就是看书的方法。

        凡是读书,必须先整理好读书用的桌子,使桌子干净平稳,把书册整齐地放在桌子上,让身体坐正,面对书册,仔细从容地看清书上的文字,仔细清楚地朗读文章。必须要读的每个字都很响亮,不可以读错一个字,不可以少读一个字,不可以多读一个字,不可以读颠倒一个字,不可以勉强硬记,只要多读几遍,就自然而然顺口而出,即使时间久了也不会忘记。

        古人说:“书读的遍数多了,它的意思自然会显现出来。”就是说书读得熟了,那么不依靠别人解释说明,自然就会明白它的意思了。

        我曾经说过:读书有三到,叫做心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专心一意,却只是随随便便地读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。

        三到之中,心到最要紧。心已经到了,眼口难道会不到吗? 一.明确目的,集中精力背诵一篇课文。

5. 离骚知识点

        弄懂意思,揣摩作者当时的心境,还有么,就是多读 1.注意集中 记忆时只要聚精会神、专心致志,排除杂念和外界干扰,大脑皮层就会留下深刻 的记忆痕迹而不容易遗忘。

        如果精神涣散,一心二用,就会大大降低记忆效率。 2.兴趣浓厚 如果对学习材料、知识对象索然无味,即使花再多时间,也难以记住。

        3.理解记忆 理解是记忆的基础。只有理解的东西才能记得牢记得久。

        仅靠死记硬背,则不容易记得住。对于重要的学习内容,如能做到理解和背诵相结合,记忆效果会更好。

        4.过度学习 即对学习材料在记住的基础上,多记几遍,达到熟记、牢记的程度。 5。

        及时复习 遗忘的速度是先快后慢。对刚学过的知识,趁热打铁,及时温习巩固,是强化记忆痕迹、防止遗忘的有效手段。

        6.经常回忆 学习时,不断进行尝试回忆,可使记忆有错误得到纠正,遗漏得到弥补,使学习内容难点记得更牢。闲暇时经常回忆过去识记的对象,也能避免遗忘。

        7.视听结合 可以同时利用语言功能和视、听觉器官的功能,来强化记忆,提高记忆效率。比单一默读效果好得多。

        8.多种手段 根据情况,灵活运用分类记忆、图表记忆、缩短记忆及编提纲、作笔记、卡片等记忆方法,均能增强记忆力。

高中课本中的全文 离骚全文,并且请把要求背记的句子标注出来,

       高考对离骚的考察是节选

       背诵科目包括01 第一部分 高中十四篇:1.《劝学》 荀子 2.《逍遥游》庄子 3.《师说》韩愈 4.《阿房宫赋》杜牧 5.《赤壁赋》苏轼 6.《诗经·氓》 7.《蜀道难》李白 8.《登高》杜甫 9.《琵琶行》10.《锦瑟》李商隐 11.《虞美人》李煜 12.《念奴娇》苏轼 13.《永遇乐》辛弃疾 14.《离骚》(节选)屈原

       02 第二部分 初中五十篇:1.《孔子语录》2.《鱼我所欲也》孟子 3.《生于忧患,死于安乐》孟子 4.《曹刿论战》 左传 5.《邹忌讽齐王纳谏》《战国策》 6.《出师表》诸葛亮 7.《桃花源记》陶潜 8.《三峡》郦道元 9.《马说》韩愈 10.《陋室铭》刘禹锡 11.《小石潭记》柳宗元 12.《岳阳楼记》范仲淹 13.《醉翁亭记》欧阳修 14.《爱莲说》(宋)周敦颐15.《记承天寺夜游》苏轼16.《送东阳马生序》宋濂17.《关雎》18.《蒹葭》19.《观沧海》曹操20.《饮酒》陶潜21.《送杜少府之任蜀州》王勃等

       离骚(一)

        帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸.

        摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降.

        皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:

        名余曰正则兮,字余曰灵均.

        纷吾既有此内美兮,又重之以修能.

        扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩.

        汨余若将不及兮,恐年岁之不吾与.

        朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽.

        日月忽其不淹兮,春与秋其代序.

        惟草木之零落兮,恐美人之迟暮.

        不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度.

        乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!

       好了,今天我们就此结束对“离骚高中背诵部分”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。